• NUDGE & BOOST

  - Frigör den "dolda" potentialen!

FRUKOSTSEMINARIE (2h) 

Göteborg 15/5/2019, kl. 08:00 - 10:00 (frukost från 07:30)

NUDGE & BOOST INTRODUKTION

Vi har arbetat i många organisationer och utfört konsulttjänster och externa tredjepartsrevisioner inom området för ledningssystem enligt ISO sedan början av 90-talet. Under denna period har vi besökt flera hundra organisationer av olika storlekar och med en bred variation av processer och produkter. Oavsett skillnaderna så har många av de bolag vi besökt en sak gemensamt; bristfälliga ledningssystem. Samtidigt har vi också sett att det finns en "dold" potential som skulle kunna göra stor skillnad för alla inblandade. Att visualisera och frigöra denna dolda potential har blivit vår mission.

Vad vi har upptäckt

Vi har inte upptäckt eller sett något nytt! Det har varit känt av många under många år och flera böcker har skrivits om det. Vi talar om ett pågående slöseri med pengar, tid, resurser och mänsklig potential. Det har sagts av Deming, Juran, Seddon, Goldratts, Wheeler, Hoyle etc. De är alla våra vittnen.

Deming sa en gång att "implementera ISO 9001 om ni vill, men låt det inte hindra er från att bli bättre". Hajime Ohba, chef för Toyota Supplier Support Center, kommenterade nyligen: "Många företag har fördubblat produktiviteten på kort sikt, men få har fortsatt att utvecklas genom att tillämpa principerna bakom de metoder de har använt." Vi förnekar alltså inte att det har skett förbättringar men menar att det i befintliga ledningssystem finns en dold potential som skulle kunna ha stor betydelse i allas strävan efter ”att bli bättre.” Nudge & Boost handlar om att visa på och frigöra denna potential.

VÅRT VARFÖR

Vi har bland annat blivit inspirerade av Simon Sineks bok, "Börja med varför" och att svaret på VARFÖR vägleder oss i vad vi gör och hur vi gör det. Det är det huvudsakliga syftet med att vi har utvecklat Nudge & Boost Process. Det kommer att vägleda oss såväl som individer som team och företag.

Nudge & Boost - Syfte

"Att skapa och bevara en miljö som kommer att inspirera människor att känna stolthet och glädje i det dagliga arbetet och samtidigt uppmuntras till att söka efter bättre sätt att göra det man redan gör." En utveckling av kulturen

Nudge & Boost - Synsätt

Människor vill göra "rätt" och kommer att göra det när de ges rätt förutsättningar och att det är varje ledares uppgift och ansvar att säkerställa att rätt förutsättningar finns.

VÅRT HUR

Nudge & Boost omvandlar en affärsstrategi till en operativ strategi och är utformad för att vägleda kunden till ökad medvetenhet om och förståelse för den logik och de principer som processinriktning bygger på, och därigenom bidra till att frigöra den "dolda potentialen" som ofta kan finnas i hur ett ledningssystem enligt ISO används.

Nudge & Boost är utformat för att vägleda ”klienten” till ökad förståelse för den logik och de principer som processinriktning bygger på och därmed bidra till att frigöra den "dolda potential" som ofta finns i hur ett ledningssystem enligt ISO används. Detta sker genom en kontinuerlig bedömningsprocess, en s.k. formativ bedömning, där klienten får en anpassad genomgång av samtliga värdeskapande aktiviteter i flödet från ”behov till tillfredsställt behov”. Bedömningen inbegriper identifiering av åtgärder som uppmuntrar ledare och medarbetare att tillsammans söka efter bättre sätt att göra det man redan gör.

VÅRT VAD

Nudge & Boost är en process som ger en hållbar vägledning för utveckling, underhåll och förbättring av ett processorienterat tillvägagångssätt i hela organisationen och leveranskedjan.

Oavsett vilka mål eller krav organisationen har så kommer Nudge & Boost att bidra till att dessa uppnås på ett mer engagerande, effektivt och verkningsfullt sätt, och kommer därmed att påverka organisationens förmåga att ständigt hushålla med resurser och skapa värde för alla intressenter

Det är viktigt att betona att, till skillnad från Lean, så är Nudge & Boost inte en operativ strategi. Nudge & Boost använder principen processinriktning (process approach) för att "översätta" en affärsstrategi till en operativ strategi på ett mer effektivt sätt och på ett sätt som engagerar och ger utrymme för medarbetarnas tankar och engagemang för hur värde skapas.

Vi lever i en tid där det har blivit allt mer viktigt att beakta alla de intressenter som finns till en verksamhet. Den ökade medvetenheten om vår påverkan på miljö och klimat har också fått oss att inse nödvändigheten av att ta ett större ansvar även för kommande generationer. Mot denna bakgrund så är det uppenbart att synen på vad som är ett ledningssystem måste vidgas och att det måste användas på ett mer effektivt sätt än hittills. Nudge & Boost är utformat för att på ett uthålligt sätt hantera de krav som kan kopplas till olika intressenter och tidsperspektiv.

 Även om det primära syftet med Nudge & Boost inte är att ”minska slöseri” och ”öka lönsamheten” så kommer detta vara en naturlig effekt av dess användning. I detta avseende så är det enbart verksamhetens egen ambition och kreativitet, och inte Nudge & Boost, som bestämmer vilka resultat som kan förväntas.

MOTIV TILL ATT DELTA I SEMINARIET

På seminariet visar vi på de synsätt och värderingar som Nudge & Boost bygger på och vilken skillnad de kan ha för den fortsatta utvecklingen och förändringen av din verksamhet. Med nedanstående påståenden vill vi väcka ditt intresse att delta och visa på några av de områden som seminariet kommer att behandla och därmed vilka möjligheter som skapas.

 • Ledningssystemet drar mer resurser, tid och kostnader, relativt vad det frigör.
 • Det lever ett eget liv med mer fokus på att uppfylla kravelement än verkliga förbättringar.
 • Det bidrar inte så mycket som du önskar till att öka lönsamheten och inte heller på ett tillräckligt effektivt sätt till att öka kundtillfredsställelsen eller minska otillfredsställelsen.
 • Det bidrar inte till att väsentliga mål sätts eller att mål nås mer effektivt.
 • Det väcker inte medarbetarnas engagemang i att bidra till förbättringar och ökad konkurrenskraft.
   

…och förutom det så har de flesta ISO 9001-certifierade verksamheter inte tillämpat:

 • Kravet på förebyggande åtgärder. De har istället valt att enbart ”beskriva det de gör och göra det de har beskrivit”
 • Statistiska metoder. Tidigare krav på ledningen att identifiera behovet möttes med ”det finns inget behov”
 • Processinriktat arbetssätt som ett nytt förhållningssätt utan istället tolkat det som ett nytt dokumentationssätt. Det blev ritat rutor och pilar av ”det vi gör” men fortfarande utan användning av förebyggande åtgärder och/eller styrning av processers variation
 • Variations-begreppet. Statistisk analys av data i syfte att ”lyssna på processen” sker inte
 • Målstyrning på ett effektivt sätt. Mål sätts utan kunskap om processen är stabil eller ej. Utan kunskap om vad den duger till eller ej.
 • Ett ”modernt” synsätt på uppföljning av mål. Uppföljning sker som en ”inspektion” (se ”Goal-Post-Mentality”); är det över eller under målet? Ingen hänsyn till variation förekommer.
   

Vilka tankar, känslor och reaktioner får du av påståendena ovan? Vi hoppas du blir nyfiken och kan se en potential för Dig och Din Organisation. Stäm av mot ”slutsatserna” nedan eller kom ändå!

”Äntligen någon som säger som det är. Det stämmer väl med hur jag själv tänker kring detta. Det blir intressant att få veta lite mer om hur man i praktiken kan få till stånd ett annat sätt att se på ledningssystem och dess användning!”

”Det här ”tänket” går på tvärs mot vad jag har trott och det känns som om jag har blivit vilseledd i något som inte kommer att funka att fortsätta med. Nog, värt att kika lite närmare på detta.”

”Det håller jag absolut inte med om. Tycker inte om den här typen av påståenden. Det visar ju att man har missuppfattat vad det hela handlar om. Det vill jag gärna utmana”
Oavsett om du känner dig inspirerad, provocerad, nyfiken, irriterad, engagerad, förargad eller bara allmänt intresserad av Nudge & Boost så är du VÄLKOMMEN till Hislands frukostseminarium!

 

AMBASSADÖRER OCH KREATÖRER

Sten-Olof Eldh & Jan Heyman

Nudge & Boost två kreatörer och fascilatorer är erfarna inom området ledningssystem och ”Business” affärer med mångårig erfarenhet som sträcker sig över flera olika branscher och sektorer, där de haft olika seniora nyckelfunktioner- och chefsposter i allt från mindre lokala företag - till globala storföretag och koncerner.

Missa inte möjligheten att inspireras av mötet mellan Sten-Olof Eldh som kommer från verksamhets-/ledningssystemsidan där hans fokus är ”systemsynsätt och process inriktning” och Jan Heyman som kommer från den affärsmässiga sidan, dvs. ”business value creation” med fokus på ”Return On Investment (ROI)”. Här beskriver de båda den dolda potentialen av att implementera, leda och utveckla företag med ISO-baserade ledningssystem.

Tanja Anakijoska (Volvo Group)

En del av det ”tänk” som Nudge & Boost bygger på har för ca 3 år sedan använts av Volvo Group i utvecklingen av deras sätt att göra interna revisioner. Tanja kommer berätta om sina erfarenheter av såväl tredjeparts revisioner som arbetet med att förändra den egna internrevisionen i den riktning som Nudge & Boost visar på. Vi får hennes ”best practice” men också insyn i vilka utmaningar som finns utifrån ett storbolagsperspektiv.

MÅLGRUPP

Seminariet vänder sig till dig som ansvarar för verksamhetens ledning via direkt ledning, dvs chefer & ledare supporterade av ledningssystem men också till dig som i olika roller önskar vidareutveckla det befintliga ledningssystemet. Du önskar få befintligt ledningssystem mer användbart och värdeskapande samtidigt som du ges möjlighet att upptäcka hur du tillsammans med dina medarbetare kan utveckla ett nytt synsätt på er verksamhet och ledningssystem enligt ISO.

Varmt välkomna!

Agenda

 • Bakgrund och introduktion av Nudge & Boost samt sammanfattning (ca 15 min)
 • Hisland Solutions Nudge & Boost approach (ca 10 min)
 • Del 1; ISO 9001 Management System Aktuell status "Den dolda potentialen" (ca 20 min)
 • Del 2; Nudge & Boost Process (ca 20 min)
 • Vad Volvo Group har för erfarenheter av vissa delar av N&B (ca 20 min)
 • Diskussion, möjligheter, FAQ: s etc. (ca 20 min)
 • Avslut

 

LOKATION, DATUM, TID OCH PRISER

Start: 08:00 - 10:00

Datum: Onsdagen den 15.e Maj 2019

Pris: 0 SEK (Personlig inbjudan)

Adress: Hisland Solutions AB, Regnbågsgatan 8b (vån. 4), 417 55 Goteborg

Contact: Kenneth LARSSON, Tel: +46(0) 736 79 36 06, Mail: kenneth.larsson@hisland.se

Tanja ANAKIJOSKI

Tanja Anakijoski ansvarar för att leda, implementera och utveckla Volvo Group Management System globalt. Dvs. hur effektivt fungerar det kopplat till både verksamhetens mål och användningen av ledningssystemet och effektiviteten hos de integrerade systemkomponenterna/processerna.

Under hennes 12 år inom Volvo Group har hon genomfört en mängd olika projekt inom området Quality, Audit Management, Business Process Management och Performance Management på global nivå. Hennes projekt har fokuserat på att skapa värde för intressenterna genom att länka samman strategin med verksamheten och organisationens förmåga till förändring.

Tanja är en resultatdriven, passionerad, team-orienterad person med analytisk förmåga som snabbt identifierar problem och framgångsrikt genomför lösningar. Tanja är en coach och kommunikatör som arbetar med individer hela vägen från produktion till koncernledning.

Sten-Olof ELDH

Sten-Olof Eldh (civ.ing.) är kemiingenjör samt partner med Hisland Solutions med mångårig erfarenhet av utveckling av ledningssystem där fokus legat på att stärka förhållandet mellan system och business till verksamhetsprocesser.

Sten-Olof har arbetat i globala organisation men också i mindre och medelstora företag. Hans fokus har legat på kvalitetskultur- och verksamhetsförändring som den gemensamma nämnaren.

Idag driver han sitt eget bolag där han agerar förändringsledare, utbildare och specialist med fokus på implementering av lättanvända och ”värdeskapande” verksamhetssystem.

Tillsammans med Jan HEYMAN är han grundare av Nudge & Boost Process som förändrar, på ett mer radikalt sätt än tidigare tolkningar av ISO utifrån ett ”ledningssystemsfokus”.

Jan HEYMAN

Jan Heyman (civ.ing.) är Managementkonsult, entreprenör och partner med Hisland Solutions. Jans utgångspunkt är ”business till system”. Jan arbetar i huvudsak som interim manager, projektstöd för förändring, konsultativ support, ledning av projekt samt coaching, styrelsestöd och numera även med Nudge & Boost som bas med fokus på verksamhetssystem, effektivisering och resultatförbättring.

Jan har många års erfarenhet av stora internationella bolag med erfarenhet från Assa-Abloy, Trelleborg, Perstorp, Icopal, Norsk Hydro / Yara som anställd och på senare tid som konsult. Numera driver han konsultbolag med fokus på verksamhetsutveckling och resursförstärkning.

Tillsammans med Sten-Olof ELDH har Jan tagit fram Nudge & Boost Process som förändrar värdeskapande på ett mer radikalt och hållbart sätt än tidigare tolkningar med tolkningar av ISO utifrån ett utvecklat ”businessfokus”.

Register

Contact person *

Company address *

Terms*

Begränsat antal platser, max 2 pers. per företag. Frukostseminariet är gratis, men vi tillämpar en "NOSHOW"-avgift på 350 kronor per deltagare. Alla priser är exklusive moms.

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.